პროექტები

მიმდინარე პროექტები
0

მოწვევა ტენდერში მონაწილეობაზე საქართველო ჯვარი-ხორგას ურთიერთდამაკავშირებელი ქსელის პროექტი პაკეტი D: მანქანები/მექანიზმები მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზისათვის…

მიმდინარე პროექტები suraTi
30

ჯვარი-ხორგასშემაერთებელიქსელისპროექტისფარგლებშიხელიმოეწერაშემდეგკონტრაქტებს: 1. პროექტისზედამხედველობისკონსულტანტი (C პაკეტი) – კონტრაქტიდადებულიაგერმანულკომპანიასთან Fichtner GmbH & Co KG; 2. მოწოდებადამონტაჟი -…

მიმდინარე პროექტები
0

ქვეყანა: საქართველო პროექტის დასახელება: ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამის მე-2 კომპონენტი – ქსანი-სტეფანწმინდას ელექტროგადამცემი ხაზი…

მიმდინარე პროექტები
0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა – მე-2 კომპონენტი: ქს ქსანი – ყაზბეგის ურთიერთდამაკავშირებელი პროექტი პროექტი…

მიმდინარე პროექტები
5

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს მთავარი 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოებას. სტეფანწმინდას (ყაზბეგის) მახლობლად მიმდინარეობს რამდენიმე…