დასრულებული

დასრულებული
0 შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი

2013 წლის 10 დეკემბერს ოფიცილაურად გაიხსნა ახალციხის 500/400/220 კვ ქვესადგური, რომელიც განხორციელდა შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტის ფარგლებში. ”შავი ზღვის…