ჯვარი-ხორგას შემაერთებლი პროექტი,

66

suraTiჯვარი-ხორგას შემაერთებლ პროექტი, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია: 1) დაახლოებით 2X8 კმ სიგრძის 500 კვ გადამცემი ხაზის მშენებლობას, 500 კვ “კავკასიონის” ხაზის შეჭრით და დაახლოებით 60 კმ 220 კვ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას ჯვარიდან ხორგაში, რაც გულისხმობს ახალი 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ-ს მიერთებას ხორგის 220 კვ და ჯვარის 500 კვ ქვესადგურებთან; 2) ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობას ჯვარში პროექტის მიზანია: • 220კვ ქსელის იმედიანობის გაზრდა და დასავლეთ საქართველოს ელექტრომომარაგების წყაროების დივერსიფიკაცია. • ფოთის თიზ-ის მოთხოვნილი სიმძლავრის 450 მგვტ უზრუნველყოფა; • თურქეთში გადასაცემი 350 მგვტ სიმძლავრის უზრუნველყოფა; • ეგხ კავკასიონით გადასაცემი და მისაღები სიმძლავრეებზე სრული კონტროლის უზრუნველყოფა. • დამატებითი შესაძლებლობის შექმნა ენგურის, ხუდონის და სხვა ასაშენებელი ჰიროელექტრსადურების ელექტროენერგიის 500 კვ ქსელის საშუალებით ახალციხის ქვესადგურში მიწოდება და შესაბამისად 500 კვიანი საქსელო მეურნების განვითარება. • მდ. ენგურის აუზის ზედა საფეხურების პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის გატანა. • მაღალი ძაბვის ქსელის საიმედობის და სტაბილურიბის გაზრდა.

Share.