ინფორმაცია ჯვარი-ხორგას შემაერთებელი ქსელის პროექტის ფარგლებში ხელმოწერილი კონტრაქტების შესახებ

30

ჯვარი-ხორგასშემაერთებელიქსელისპროექტისფარგლებშიხელიმოეწერაშემდეგკონტრაქტებს:

1. პროექტისზედამხედველობისკონსულტანტი (C პაკეტი) – კონტრაქტიდადებულიაგერმანულკომპანიასთან Fichtner GmbH & Co KG;

2. მოწოდებადამონტაჟი – დაახლოებით 8 კმ. 500 kV და 60 კმ. 220 kV ორჯაჭვაგადამცემიხაზებისმშენებლობა (B პაკეტი) – კონტრაქტიდადებულიაინდურკომპანიასთან Jyoti Structures Ltd;

3. 500/220 kV ქვესადგურისმშენებლობაჯვარში (A პაკეტი) – კონტრაქტიდადებულიაპორტუგალიურკომპანიასთან EFACEC Engenharia e Sistemas S.A.

Share.